Web zastupovaných umělců/souborů - Intergram

Vítáme Vás na webu pro výkonné umělce s uzavřenou smlouvou s Intergram.

Tato aplikace slouží k vygenerování záznamů (pořadů, snímků, titulů) vyúčtovaných v daném kalendářním roce na území České Republiky. Seznam je generován vždy pro konkrétního výkonného umělce či soubor. Seznam obsahuje pouze ty záznamy, za které Intergram vybral a vyúčtoval příslušnému výkonnému umělci odměnu.

Pro přístup do této aplikace je třeba provést registraci. Přístup může získat pouze výkonný umělec, člen souboru či dědic, pro kterého Intergram vybral a vyúčtoval odměnu v daném období a který má s Intergram uzavřenou smlouvu o zastupování. 

Zaregistrovat se lze osobně přímo v prostorách spol. Intergram z.s. (Klimentská 1207/10, Praha 1) či online - vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách. V obou případech je nutné ověření Vaší totožnosti, které bude provedeno zde v Intergram. K tomuto účelu je třeba si domluvit osobní schůzku s asistentkou ředitele Danielou Nárožníkovou (tel.: 221 871 911, 777 266 926), anebo v případě, že nemáte možnost dostavit se do Intergramu osobně, lze ověření Vaší totožnosti provést na vyplněném elektronickém formuláři u notáře či pomocí služby Czech POINT. Formulář s ověřeným podpisem je nutné zaslat poštou na adresu INTERGRAM, z. s., Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1. Po ověření totožnosti Vám následně budou zaslány přístupové údaje.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení zastupování,

rádi bychom vás informovali, že v současné době probíhá opravné kontrolní vyúčtování odměn zastupovaným za užití záznamů uměleckých výkonů na komerčních snímcích v roce 2017 a tímto užitím souvisejících neidentifikovatelných odměn. Cílem je porovnat výsledky obou vyúčtování a případně zastupovaným doplatit vzniklé rozdíly v odměnách. Toto kontrolní vyúčtování je nutné provést z toho důvodu, že při důkladných kontrolách vyúčtování roku 2017, které poprvé proběhlo v novém informačním systému, byly odhaleny dílčí problémy a výsledky vyúčtování tak nebylo možné považovat ve všech případech za spolehlivé. Jakmile bude kontrolní vyúčtování dokončeno, budou vám poštou odeslány finální přehledy o vyúčtovaných odměnách za užití zvukových a zvukově obrazových záznamů v roce 2017 včetně finální výše režijní srážky. Následně budou dostupné i detailní přehledy o odměnách na webech zastupovaných, tj. www.umelci-intergram.cz a www.vyrobci-intergram.cz.

Velice děkujeme za pochopení a ještě jednou se omlouváme za vzniklé komplikace s vyúčtováním roku 2017.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Vždy jsme ctili etiku a zájmy našich klientů i legislativní povinnosti. Proto v naší společnosti zavádíme opatření, abychom tomuto nařízení vyhověli, a i nadále důsledně chránili údaje našich klientů a partnerů.

Níže uvádíme informace o zpracování osobních údajů, které v souvislosti s agendou naší společnosti provádíme.

Rádi bychom Vás také informovali, že v souvislosti s účinností GDPR nebudeme dále zpracování Vašich osobních dat podkládat souhlasem se zpracováním osobních údajů, ale toto zpracování bude realizováno z titulu právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 podle § 96 odst. 3 a §101 odst. 10 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

 

Informace ke zpracování osobních dat

INTERGRAM, z.s. se sídlem Klimentská 1207/10, 11000 Praha 1, IČ 00537772 jako správce Vašich osobních údajů, dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

INTERGRAM, z.s. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

 

Právo na informace

Vaším právem je požádat INTERGRAM, z.s. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 

 

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku proti jejich zpracování a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

 

Právo na výmaz

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje bez zákonného důvodu, máte právo požádat o jejich výmaz. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tato data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email intergram@intergram.cz nebo na sídlo naší společnosti:

INTERGRAM, z.s.
Klimentská 1207/10
11000 Praha 1

INTERGRAM, z.s. využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji.

Kontaktní údaje na pověřence: tel.: +420 221 871 942, email: dpo@intergram.cz

 

 

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

·         Vaše IP Adresa

·         Otevíraná stránka našeho webu

·         Kód odpovědi http

·         Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany a zajištění důvěrnosti, dostupnosti a integrity Vašich údajů.

 

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Účelem těchto souborů je zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

 

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

 

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od INTERGRAM, z.s. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. INTERGRAM, z.s. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od INTERGRAM, z.s.  nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy mailem na intergram@intergram.cz, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Intergram v souladu s § 97 odst. g) autorského zákona pověřuje výkonem kolektivní správy zahraniční či tuzemské kolektivní správce a za tímto účelem jim předává osobní data, a to v rozsahu stanoveném vzájemnými smlouvami.